Entreprenørar med driftskontrakt på fylkesvegnettet kan bli påskjønna når dei gjer tiltak som reduserer CO2-utslepp.