Ein kommunal kulturminneplan er ei registrering av bygningar eller anlegg som bør bevarast for ettertida. Planen omfattar ei registrering og ei verdisetting. Ein kulturminneplan er tenkt som informasjon til allmenta og til hjelp i kommunal forvaltning, tildeling av midlar, handsaming av byggesøknader, utarbeiding av kommuneplanen.