Ungdommar med spiseforstyrring treng familiane sine for å bli friske. Spiseforstyrring er ein av dei mest alvorlege psykiske lidingane. Talet på pasientar aukar, også alvorlegheitsgraden. – Difor set vi no i gong med fleirfamiliegrupper i behandlinga, seier familieterapeut Kristin Silseth i Helse Møre og Romsdal.