I denne spalta vil vi presentere korte rapporter frå fiskefeltet og kva fiskefartøya elles held på med gjennom året. Vi har vald å inkludere nokre fartøy som ikkje er heimehøyrande på øyane i gamle Midsund kommune, men som kjem frå omkringliggande kommunar og har god tilknyting til fiskerimiljøet her ute.